تبلیغات

تعرفه تبلیغات

جدول تبلیغات با ابعاد ۲۴۰* ۱۲۰
مدت زمان نوع تبلیغ مبلغ بعد از کسر تخفیف (تومان)
یکماه نمایش در تمام صفحات سایت ۱۰۰,۰۰۰
سه ماه نمایش در تمام صفحات سایت ۲۸۰,۰۰۰
شش ماه نمایش در تمام صفحات سایت ۵۲۰,۰۰۰
دوازده ماه نمایش در تمام صفحات سایت ۱,۰۰۰,۰۰۰
جدول تبلیغات با ابعاد ۴۶۰* ۶۰ (بالای صفحه)
مدت زمان نوع تبلیغ مبلغ بعد از کسر تخفیف (تومان)
یکماه نمایش در تمام صفحات سایت ۱۲۰,۰۰۰
سه ماه نمایش در تمام صفحات سایت ۳۵۰,۰۰۰
شش ماه نمایش در تمام صفحات سایت ۶۵۰,۰۰۰
دوازده ماه نمایش در تمام صفحات سایت ۱,۲۰۰,۰۰۰
جدول تبلیغات با ابعاد ۴۶۰* ۶۰ (پایین صفحه)
مدت زمان نوع تبلیغ مبلغ بعد از کسر تخفیف (تومان)
یکماه نمایش در تمام صفحات سایت ۱۰۰,۰۰۰
سه ماه نمایش در تمام صفحات سایت ۲۸۰,۰۰۰
شش ماه نمایش در تمام صفحات سایت ۵۲۰,۰۰۰
دوازده ماه نمایش در تمام صفحات سایت ۱,۰۰۰,۰۰۰
توجه : در صورت نیاز به طراحی مبلغ ۲۰۰.۰۰۰ تومان دریافت می گردد.