تعرفه تبلیغات

ابعاد ۲۴۰*۱۲۰

$۱۰۰/۰۰۰

 • یک ماه مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۲۴۰*۱۲۰

$۲۸۰/۰۰۰

 • سه ماه مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۲۴۰*۱۲۰

$۵۲۰/۰۰۰

 • شش ماه مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۲۴۰*۱۲۰

$۱/۰۰۰/۰۰۰

 • یک سال مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۶۰*۴۶۰ بالای صفحه

$۱۲۰/۰۰۰

 • یک ماه مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۶۰*۴۶۰ بالای صفحه

$۳۵۰/۰۰۰

 • سه ماه مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۶۰*۴۶۰ بالای صفحه

$۶۵۰/۰۰۰

 • شش ماه مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۶۰*۴۶۰ بالای صفحه

$۱/۲۰۰/۰۰۰

 • یک سال مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۶۰*۴۶۰ پایین صفحه

$۱۰۰/۰۰۰

 • یک ماه مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۶۰*۴۶۰ پایین صفحه

$۲۸۰/۰۰۰

 • سه ماه مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۶۰*۴۶۰ پایین صفحه

$۵۲۰/۰۰۰

 • شش ماه مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش

ابعاد ۶۰*۴۶۰ پایین صفحه

$۱/۰۰۰/۰۰۰

 • یک سال مدت زمان نمایش
 • نمایش در تمام صفحات سایت محل نمایش